Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Farmaření.cz

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu Farmaření.cz (dále jen prodávající) a kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Farmaření.cz. Objednáním zboží potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami a zasíláním obchodních sdělení. Zákazník se může písemně odhlásit ze zasílání obchodních sdělení na emailové adrese obchod@farmareni.cz. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Prodávající:

Pavel Hejn, Horní Bousov 62, Dolní Bousov, 294 04.

Email: obchod@farmareni.cz

Telefon: 777 175 044

IČ: 87585961

DIČ: CZ7801030941

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2600112478/2010.

Prodávající je plátce DPH.

Objednávka zboží

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.

Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručeno automatické potvrzení o přijetí objednávky. Objednávat zboží lze rovněž prostřednictvím emailové adresy obchod@farmareni.cz. Odesláním internetové objednávky kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky a jsou uvedeny s DPH. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Farmaření.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Zrušení objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky do 14 dnů od převzetí zboží. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně emailem, pokud je objednávka přijatá a zboží ještě nebylo expedováno (případně můžete použít vzorový formulář). V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Nepoškozené a nepoužité zboží musí být zasláno doporučeně (nikoliv na dobírku) v původním obalu na adresu Pavel Hejn, Horní Bousov 62, Dolní Bousov, 294 04. Spolu se zbožím zašlete kopii faktury, vyjádření, že odstupujete od smlouvy a číslo účtu, na který požadujete vrácení uhrazené částky za zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány převodem na uvedený účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Kupující je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil na expedici zboží. Tuto částku je oprávněn prodávající započítat jednostranně na svou povinnost vrátit kupní cenu. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží nebude možné dodat nebo se výrazným způsobem změní jeho cena. O důvodu zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží

Objednané zboží expedujeme dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratší době. Pokud je objednané zboží skladem, odesíláme ho obvykle následující pracovní den po obdržení objednávky. Pokud zboží skladem není, je expedováno zákazníkovi zpravidla do sedmi pracovních dnů od obdržení objednávky.

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku a bude považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce. Kupující je povinen převzít dobírku. V případně nevyzvednutí dobírky máme nárok na uhrazení nákladů spojených s expedicí zboží.

Způsob platby za zboží

Dobírka – peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.

Bankovní převod – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky. Pro platbu můžete využít například internetové bankovnictví, převod v bance nebo zaplatit přímo na pobočce Fio banky (zdarma). Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy byla zásilka odeslána.

V hotovosti – při osobním převzetí po předchozí dohodě.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamace

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Při převzetí zboží je třeba bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.

Reklamace se řídí právními předpisy Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě výměnou zboží, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné, aby kupující byl schopen doložit doklady o zaplacení a převzetí zboží.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a své údaje může měnit v sekci Můj účet. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu archivována jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná prodávajícímu. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci a nabývají účinnosti dne 10. února 2011.