Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://farmareni.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Osobní údaje poskytované uživatelem

Jedná se o údaje poskytnuté v průběhu vytvoření objednávky, případně vyplněním registračního nebo jiného formuláře (dotazníky, newslettery apod.). Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme uvést následující údaje:

Jméno a příjmení 
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Před dokončením (odesláním) objednávky Vás informujeme o nutnosti souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze dokončit objednávku. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejích zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zpracování a shromažďování osobních údajů se provádí po dobu nezbytně nutnou za níže uvedeným účelem:

 • uzavření kupní smlouvy
 • realizace a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží správné dodávky zboží
 • vaší identifikace  jako kupujícího a komunikaci s Vámi
 • provozování informačního systému webové stránky
 • vymáhání práv z kupní smlouvy
 • k marketingovým účelům (nabídka zboží a služeb)
 • technická a pozáruční podpora

S kým sdílíme vaše údaje

Uživatel uděluje souhlas s předáním osobních údajů subdodavatelům poskytovatele.

Jedná se převážně o třetí osoby, které pro poskytovatele zajišťují nezbytně nutné služby:

 • Přepravním službám, externím dopravcům a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 • Externím dodavatelům logistických služeb.
 • Naší dodavatelům zboží a služeb za účelem přímého dodání zboží či služby zákazníkovi, nebo řešení případné reklamace.
 • Externím společnostem zabývajícím se vedením účetnictví
 • Externím společnostem řešícím případné porušení kupní smlouvy.
 • Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. V případě využití osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje předány osobě, která tyto činnosti zajišťuje v rozsahu nezbytném pro poskytovanou marketingovou službu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, povaha zpracovaných údajů, zdroje těchto údajů). Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, pokud nebudete spokojeni se způsobem vyřízení vašeho požadavku. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Zabezpečení osobních dat

Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování webového rozhraní a ostatních systému poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.

K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.